Privacybescherming

Privacybescherming in relatie tot gebruik van Internet is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatie bewerkend proces.
Om die reden wordt in dit Privacy Statement aangegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden zij kunnen worden gebruikt door Stichting VbV (hierna te noemen VbV).
Uitgangspunt voor de bescherming van uw privacy is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Stb. 2000, 302) die op 1 september 2001 in werking is getreden.

Stichting VbV en de website

Persoonsgegevens worden door het VbV verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1362912.
U kunt deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens af te staan. Alleen indien u gebruik wilt maken van bepaalde diensten of producten van Stichting VbV of wanneer u meer informatie wenst, zullen we om bepaalde persoonlijke gegevens vragen. Deze zullen enkel voor het aangegeven doel worden gebruikt.
Ook worden er zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen cookies geplaatst om na te gaan welke sites u heeft bezocht. Indien u reageert op een actie of gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product worden niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis.

Doelstelling van de verwerking

Wanneer u aan het VbV persoonsgegevens verstrekt dan worden deze gebruikt om de gevraagde informatie te kunnen bezorgen of de dienst te leveren.

Beveiliging van de gegevens

Stichting VbV heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Personen die gerechtigd zijn om kennis te nemen van de gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of verhuurd. Wel kunnen de gegevens beschikbaar worden gesteld aan partners, indien dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. Indien nodig kunt u de gegevens verbeteren en aanvullen.
Voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten kunt u zich wenden tot het
Secretariaat van Stichting VbV:
Telefoon: 055 - 527 05 04
E-mail: secretariaat@stichtingvbv.nl.

Disclaimer

De digitale correspondentie van Stichting VbV en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Het VbV sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit electronische verzending.