Privacy Statement

Privacy Statement Stichting VbV

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), gevestigd te Apeldoorn, Postbus 21, 7300 AA Apeldoorn, (KvK nummer 41158200) hecht grote waarde aan uw privacy. Dit privacy statement is van toepassing op de dienstverlening van de Stichting VbV.

Wat doet Stichting VbV?

Stichting VbV heeft als missie het voorkomen en beperken van schade veroorzaakt door voertuigcriminaliteit. Hierbij stelt zij zich onder meer ten doel het verrijken en verstrekken van informatie van publieke en private partijen, het ondersteunen van diensten ter ondersteuning van onderzoeken op strafrechtelijk en civielrechtelijk terrein en het behartigen van de belangen van partijen die schade lijden of hebben geleden als gevolg van voertuigcriminaliteit.

Persoonsgegevens

Stichting VbV verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Stichting VbV kan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken, als we een vraag hebben over uw melding.

Grondslag voor de verwerking van uw gegevens

Bij het melden van een diefstal of vermissing worden uw persoonsgegevens met uw toestemming door Stichting VbV verwerkt om uw belangen te behartigen. Tevens geeft u toestemming om uw gegevens door te geven aan uw verzekeringsmaatschappij, volmacht of tussenpersoon. Verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Beveiliging van gegevens

Stichting VbV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige verwerking.

Cookies

Bij het melden van de diefstal of vermissing maakt Stichting VbV geen gebruik van cookies.

Hoe lang blijven gegevens bewaard?

Stichting VbV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Recht op vergetelheid

U heeft geen recht op vergetelheid met betrekking tot uw persoonsgegevens in het kader van de diefstal of vermissing aangezien de verwerking van uw gegevens nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht om correctie en of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Wilt u weten welke persoonsgegevens van u door Stichting VbV worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Stichting VbV behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

Om ervoor te zorgen dat alleen u inzage kunt verkrijgen in uw persoonsgegevens, zal Stichting VbV u vragen zich te legitimeren bij uw inzageverzoek, door het meesturen van een kopie ID-bewijs. Nadat Stichting VbV de controle op de identificatie heeft uitgevoerd, wordt de kopie van het meegezonden ID-bewijs direct verwijderd. Daarnaast dient u het kenteken van het voertuig en de meldcode in uw verzoek te vermelden.

U kunt uw schriftelijke verzoeken richten aan:
Stichting VbV
Functionaris voor de gegevensverwerking
Postbus 21
7300 AA Apeldoorn
privacy@stichtingvbv.nl

Klachtrecht

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacyregels, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan door het klachtformulier in te vullen dat u vindt op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl . Ook kunt u brief sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag. Wat er in uw brief moet staan kunt u teruglezen op de website van de AP.